ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


За уебсайта www.hrushrus.bg

Добре дошли на уебсайта на „Млин-97“ АД („Дружеството“), разположен на URL www.hrushrus.bg (наричан по-долу "Уебсайт").

Моля, прочетете внимателно тази Политика за Поверителност, тя се прилага всеки път, когато осъществявате достъп до Уебсайта, независимо от това дали купувате продуктите, търгувани на него, доколкото Дружеството е възможно да достъпва Ваши данни (включително лични данни), когато не осъществявате покупки. Моля, имайте предвид, че тази политика за поверителност се урежда от Регламент № 2016/679 (наричан по-долу "Регламентът"), както и от българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и актовете, с които той може да бъде изменян или допълван. Регламентът и ЗЗЛД гарантират, че личните данни ще бъдат обработвани в съответствие с основните права и свободи и достойнство на субекта на данните, като се обърне особено внимание на поверителността и личната идентичност.

I. Администратор на лични данни
Във връзка с обработката на Вашите лични данни „Млин-97“ АД, ЕИК 116021463, представлявано от изпълнителния директор, надлежно вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е администратор по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламента.

II. Как да се свържете с нас?
В случай, че имате въпроси, засягащи политиката на поверителност и/или обработката на Вашите лични данни, моля използвайте електронната поща office@mlin97.com, където можете да упражнявате и Вашите права в тази връзка. Ако желаете, можете да изпратите и писмо чрез традиционни доставчици на пощенски услуги на следния адрес:гр. Разград, ул.Тутракан №1 (п.к. 7200)

III. За какви цели и на какво основание обработваме Вашите лични данни?
Ние ще обработваме Вашите лични данни за целите на приемане и изпълнение на Вашите поръчки, които правите чрез Уебсайта. Тази обработка се извършва на основание чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Регламента, а именно: обработването е необходимо за изпълнението на договор (договор за покупко-продажба във връзка с поръчката Ви от Уебсайта), по който Вие в качеството си на субект на данните сте страна, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор този договор.
Молим Ви да имате предвид, че е възможно Вашите данни да ни бъдат предоставени в качеството ви на представител на Вашия работодател или възложител, когато поръчката се извършва за друго лице, в който случай молим да се запознаете и с политиките за защита на личните данни и на съответното друго лице. При регистрация или при извършване на поръчка през Уебсайта ще имате възможност, но не и задължение, да изразите съгласие да получавате маркетингови материали от нас. В този случай Вашите данни ще бъдат обработвани на основание чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: на основание Вашето изрично, информирано, недвусмислено, конкретно и свободно дадено съгласие, което можете да оттеглите по всяко време. Можете да оттеглите Вашето съгласие по някой от следните начини:
• Кликнете на линк за отписване, който се съдържа в съответното маркетингово съобщение; или
• Изпратите email на електронната ни поща, посочена в настоящата политика за поверителност.
В добавка, индивидуална информация във вид на IP адрес, тип на браузъра и време на достъп, автоматично ще бъде възможно да бъдат достъпвани. С изключение на разследване за неоторизиран достъп до сайта или по надлежно искане на държавен орган, ние използваме тази информация за статистически и свързани с производителността причини, като тази информация не може да Ви индивидуализира пряко и/или непряко. За да направим посещенията в на нашите интернет сайтове колкото е възможно по-приятни, ние използваме, както много други компании, т. нар. „бисквитки”. След посещението Ви в нашия сайт тези „бисквитки” обикновено автоматично се изтриват от дисковия Ви носител. Вашият интернет браузър може да бъде настроен да отхвърля „бисквитките” изцяло. Това може да доведе, по технически причини, до не-функциониращи услуги, които ние предлагаме. За повече информация, молим да се запознаете с политиката ни за бисквитки.

IV. Какви права имате във връзка с обработката на Вашите данни?
Във връзка с обработката на личните Ви данни от Дружеството, имате следните права:
• Право на достъп, коригиране, изтриване или ограничаване на обработката;
• Право на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните Ви;
• Право да оттеглите съгласието си, когато обработката на Вашите лични данни се основава на него. Молим да имате предвид, че ако оттеглите съгласието си, може да нямаме възможност да ви предоставяме някои от нашите услуги/придобивки;
• Право да подадете жалба до надзорния орган – молим да имате предвид, че компетентен надзорен орган в Република България относно защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg);
Можете да упражните Вашите права чрез като ни изпратите email на електронната ни пощa office@mlin97.com, както и да изпратите и писмо чрез традиционни доставчици на пощенски услуги на следния адрес:Разград, ул.Тутракан №1 (п.к. 7200) Искането следва да съдържа следната информация в съответствие с чл. 37б и 37в от ЗЗЛД:

Информация
1. ……………
2. ……………
3. Описание на Вашето искане;
4. Предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на Вашите права;
5. Пълномощно, което да бъде с нотариално заверен подпис от упълномощителя, когато упълномощеното лице не е адвокат.

Молим Ви да имате предвид, че при постъпило искане за упражняване на права във връзка с личните данни е възможно представител/служител на Дружеството да изиска информация, чрез която да идентифицира
лицето, от което е подало искането за упражняване на правата и дали това лице разполага с необходимата представителна власт.

V. Предаване на лична информация
Вашата лична информация може да бъде предоставяна на следните категории лица и по следните причини:
• Кредитни институции, финансови институции, доставчици на платежни услуги – във връзка с извършваните плащания при поръчка на стоки чрез Уебсайта. Тези компании са задължени да се отнасят с личната
информация според тази политика на поверителност, както и съответните статути за пазене на данни;
• На компетентни държавни органи при надлежно издадено и получено искане за достъп до информация – за изпълнение на законови задължения на Дружеството;
• В случай, че Дружеството или Уебсайтът бъдат продадени на трето лице, данните Ви ще преминат под контрола на това трето лице при спазване на изискванията на Регламента и на ЗЗЛД;
• Наши съветници и доставчици на услуги, като например счетоводни кантори (във връзка с изготвяне на счетоводни документи, фактури и т.н.).

VI. Срокове за съхранение Данните във връзка с Вашите поръчки ще се обработват до завършване и доставка на съответната поръчка.
Молим Ви да имате предвид, че една част от Вашите данни, предоставени при поръчка ще бъдат съхранявани в различни счетоводни документи с оглед на законовите изисквания за съхранение на информация съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството.
Данните във връзка с изпращането и получаването на маркетингови съобщения ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието Ви да получавате тези съобщения.

VII. Необходимост за предоставяне на данни
Молим Ви да имате предвид, че ако не предоставите информацията, отбелязана като задължителна във формуляра за поръчка, ние няма да можем да изпълним Вашата поръчка и да сключим с Вас договор за покупко-продажба на стоки.КОНТАКТИ


За по-големи количества се свържете с нас на sale@mlin97.com

Адрес


ул.Тутракан №1

гр. Разград, п.к. 7200

Работно време


Понеделник - Петък

08:00 - 17:00

Връзка с насОбщи условия за ползване  |  Политика за поверителност  |  Политика за бисквитките