ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН НА САЙТА


www.hrushrus.bg

Чл. 1 Настоящите общи условия („Общи условия“) се прилагат и са предназначени за регулиране на отношенията между „Млин-97“ АД, ЕИК 116021463 („Доставчик“) и клиентите („Клиент/и“/ „Потребител/и“) на онлайн магазин на сайта www.hrushrus.com, които поръчват електронно, използвайки интернет връзка продукт/и на Млин („Продукт/и“) чрез платформата за електронна търговия на сайта на Доставчика www.hrushrus.bg

Чл. 2 Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно доставчика:
Наименование на Доставчика: „Млин-97“ АД;
Седалище и адрес на управление: гр. Разград, п. к. 7200, ул. „Тутракан“ № 1;
Адрес на упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби: гр. Разград, п. к. 7200, ул. „Тутракан“ № 1;
Данни за кореспонденция: гр. Разград, п. к. 7200, ул. „Тутракан“ № 1, телефон: 084/ 61 3101 или 084/ 61 3205; електронна поща: office@mlin97.com
Данни за вписване в регистри: Търговски регистър към Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието, ЕИК 116021463;
Контрол върху дейността: компетентните органи, съгласно българското законодателство;
Органи, осъществяващи контрол върху дейността на Доставчика: Българска агенция по безопасност на храните; Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни;
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност №: BG116021463.

Чл. 3 Онлайн магазинът на сайта www.hrushrus.bg е платформа за електронна търговия, чрез която Клиентите могат да сключват договори с Доставчика за покупко-продажба на предлаганите от последния Продукти, включително, но не само:

- да разглеждат предлаганите Продукти и да се информират за техните съществени характеристики, цена и условия за доставка;
- да извършват изявления във връзка със сключването на договори с доставчика, чрез използване на страницата www.hrushrus.bg;
- да упражняват правата си (когато е приложимо), съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл. 4 (1) Клиентите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на Продукти, предлагани на платформата на онлайн магазина на страницата www.hrushrus.bg Договорът се сключва на български език и информацията за него се съхранява в базата данни на Доставчика. При поискване от страна на Потребител, Доставчикът се съгласява да му предостави цялата налична при него информация за сключен договор.
(2) По силата на сключения договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да организира доставката на поръчаните Продукти до адрес, посочен от Клиента, а Клиентът се задължава да заплати.
(3) Потребителите и Доставчикът декларират и се съгласяват, че всички изявления между тях във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на Продукти могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на приложимото българско законодателство.

Чл. 5 Клиентите и Доставчикът сключват договори за покупко-продажба на Продукти, съгласно следната процедура:
1. Потребителят влиза в системата за извършване на поръчки (онлайн магазинът на сайта www.hrushrus.bg);
2. Потребителят избира един или повече Продукти от онлайн магазина на сайта www.hrushrus.bg;
3. Потребителят предоставя данни за извършване на доставката и избира начин за плащане;
4. Потребителят преглежда и потвърждава поръчката си.

Чл. 6 Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на Продукти, заявени от Потребителя, независимо че са поръчани с едно електронно заявление. Доставчикът организира една доставка за Продукти, избрани от Потребителя с едно електронно заявление. Правата на Потребителя във връзка с доставените Продукти се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на правото на отказ от определен Продукт не засяга договорите за покупко-продажба на други Продукти, които са му доставени.

Чл. 7 Доставчикът изпълнява поръчки, които обичайно покриват нуждите на едно домакинство. При поръчка на по-големи количества Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Клиент.

Чл. 8 Основните характеристики на Продуктите, предлагани на онлайн магазина на сайта www.hrushrus.bg са посочени в профила на всеки Продукт.
Цената на всеки Продукт е с включени всички данъци и се определя от Доставчика. Всеки Продукт в промоция е обозначен със специален знак.
Стойността на транспортните разходи не е включена в цената на Продуктите, но се посочва от Доставчика и е ясна на Потребителя преди потвърждаването на поръчката.
Срокът за доставка на Продуктите е определен и ясен за Потребителя преди завършване (потвърждаване) на поръчката.

Чл. 9 Потребителят избира дали да плати цената на поръчаните Продукти по електронен път, по начините достъпни към момента на поръчката на онлайн магазина на сайта www.hrushrus.bg, или при доставка на Продуктите до Потребителя (наложен платеж).

Чл. 10 (1) Клиентът, когато има качеството „потребител“ по Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) от приемане на Продуктите от страна на Потребителя. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 1 към Общите условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези Общи условия.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

Чл. 11 Доставчикът организира доставката и предаването на Продуктите на Потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок. Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на получаването й от куриер и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Потребителят не уведоми Доставчика, Продуктите се смятат за одобрени като съответстващи на изискванията, освен за скрити недостатъци. Независимо от предходното изречение, Потребителят има право на отказ от сключения договор при сроковете и условията на тези Общи условия и Закона за защита на потребителите.

Чл. 12 Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите в съответствие с приложимото право. Доставчикът обработва лични данни на Клиенти в съответствие с Политиката за поверителност.

Чл. 13 Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира.

Чл. 14 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайно събитие, проблеми с интернет връзката, технически или други обективни причини, включително разпореждания на държавни органи. Доставчикът не носи отговорност спрямо трети лица, различни от Потребителя, направил поръчка за Продукти.

Чл. 15 Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като последният уведомява Потребителите за промяната чрез съобщение на www.hrushrus.bg Променените Общи условия влизат в сила за Потребител, ако в 14 (четиринадесет) дни след публикуването им Потребителят не заяви писмено (включително чрез e-mail), че ги отхвърля.

Чл. 16 Настоящите Общи условия се прекратяват:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните;
- по взаимно съгласие;
- при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си;
- при преустановяване на дейността по онлайн продажба на стоки от страна на Доставчика.

Чл. 17 Доставчикът и Потребителите се задължават да защитават взаимно своите права и интереси. Доставчикът и Потребителите се задължават по време и след изтичане на договорните си отношения да разгласяват писмена или устна кореспонденция, проведена между тях.

Чл. 18 В случай на противоречие между Общите условия и специален договор между Доставчика и Потребител, предимство ще имат разпоредбите на специалния договор.

Чл. 19 За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат законите на Република България.

Чл. 20 Страните се задължават, че в случай на спор във връзка или по повод Общите условия и/ или сключен договор за покупко-продажба, регулиран от Общите условия, ще търсят начин за разрешаването му по извънсъдебен ред. В случай на непостигане на съгласие, всяка от страните има право да отнесе спора за разрешаване от компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.12.2019.КОНТАКТИ


За по-големи количества се свържете с нас на sale@mlin97.com

Адрес


ул.Тутракан №1

гр. Разград, п.к. 7200

Работно време


Понеделник - Петък

08:00 - 17:00

Връзка с насОбщи условия за ползване  |  Политика за поверителност  |  Политика за бисквитките